Salgs- og leveringsbetingelser

Vilkår for salg til private

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Jesper Holm Design og Møbelsnedkeri til private forbrugere. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Jesper Holm Design og Møbelsnedkeri. 

Pris og betaling
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale via: Dankort, VISA, Mastercard,  via bankoverførsel, eller direkte fra snedkeriet. Alle priser på hjemmesiden er inkl. Moms.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Jesper Holm Design og Møbelsnedkeri anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret.

Folk fra andre lande end Danmark, skal være opmærksome på at en evt. merpris i fragt kan blive aktuel, da fragtraterne kan variere meget indenfor landegrænserne. Ekstra fragt vil dog blive oplyst til kunden før forsendelse, så der er mulighed for at annullere ordren.

Leveringstiden er typisk 5-10 hverdage, hvis varen er på lager i den ønskede farve/variant ellers vil der typisk gå 2-3 uger ekstra.

Ved køb af reoler eller andre større møbler, ligger leveringstiden hyppigt mellem 2-5 uger. Er det noget der haster, så ring eller skriv.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt hos Jesper Holm Design og Møbelsnedkeri overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation
Der gives i henhold til købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Booxreoler har en udvidet ganranti jvf. teksten på hjemmesden. Reklamationsretten betyder, at du som privat kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået indtil 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen.

Vi gør opmærksom på at alle møbler er håndlavede, ikke perfekte industrimøbler. Mindre variation i finish og udseende vil uungåeligt forekomme.

Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Hvis du ønsker at reklamere over et produkt, vil vi bede dig ringe eller skrive en e-mail. Vedlæg gerne billeder af fejlen og beskrivelse. Vi hjælper så hurtigt og så godt vi kan og vi vil bede dig holde en god tone igennem hele forløbet. Vi beder dig tage hensyn til vores omkostninger til kørsel mm. samt vise samarbejdsvilje.

Jesper Holm Design og Møbelsnedkeri ifalder ikke erstatningsansvar som følge af mangler.

Fortrydelsesret for vare handlet på nettet:
Jesper Holm Design og Møbelsnedkeri yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine vare. Dette gælder dog ikke varer der produceres efter ordre eller varer som fremstilles i en af dig valgt træsort, varer lavet på specialmål eller på anden måde tilpasset dine valg.
På varer købt på snedkeriet har man ikke fortrydelseret.

Ved returnering har du pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Der tages forbehold for trykfejl og stavefejl.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for handelskøb / salg til andet firmaer

Anvendelsesområde

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser omfatter alle sælgers tilbud, salg og leverancer - også hvor køber foreskriver andre betingelser. Afvigelser fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med sælgers skriftlige accept.

§ 1 Leveringsklausuler

Evt. aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Såfremt der ikke er truffet særlig aftale om en leveringsklausul, anses levering for sket "ab fabrik" ("ex works").

§ 2 Forsikring

Transportforsikring tegnes af køber, medmindre andet er aftalt.
Køber forpligter sig til også i øvrigt at holde varerne forsikrede.

§ 3 Sælgers forsinkelse

Erfarer sælger, at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra hans side må anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køber skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering kan påregnes at finde sted.
Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen af de i § 9 nævnte omstændigheder (force majeure) eller købers handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Denne bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
Køber kan ikke hæve aftalen pga. leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælger, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder. Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælger, men almindelig leveringstid er mellem 3 dage og 6 uger.

§ 4 Købers forsinkelse

Erfarer køber, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give sælger skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted.
Uanset, at køber undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted.
Sælger skal sørge for, at varerne opbevares for købers regning og risiko. På købers anmodning skal sælger forsikre varerne for købers regning.
Sælger er berettiget til skriftligt at opfordre køber til at modtage varerne inden for en frist af 15 dage. Undlader køber at gøre dette inden for fristen af årsager, som sælger ikke bærer ansvaret for, er sælger berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af købers forsinkelse.
Sælger har da ret til erstatning for den skade, som købers misligholdelse har påført ham.

§ 5 Betaling m.v.

Medmindre andet er aftalt, forfalder købesummen til kontant betaling ved varernes levering.
Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
Såfremt køber ønsker at returnere varer, kan dette kun ske efter forudgående aftale med sælger. Returnering skal ske franko. I tilfælde af misligholdelse er køber (debitor) forpligtet til at betale alle omkostninger ved fordringens inddrivelse, herunder gebyrer og salærer til advokat, inkassobureau m.v.
Via hjemmesiden er det muligt at betal med dankort, visa, Maestro, Mastercard, Jcb og American Express.

§ 6 Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted.
Ved salg til Tyskland gælder dog det ejendomsforbehold, der fremgår af vedlagte tillæg mrk. D98.

§ 7 Mangler

Sælger forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter, men sælger ifalder ikke erstatningsansvar som følge af mangler.
Mindre knaster, farveforskelle, stærke og svage åreringe i træet samt vækstmærker i læder er et tegn på ægthed og betragtes ikke som mangler.
Sælgers ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig inden for 1 år fra den dag, da varen blev leveret til køber. Måtte køber konstatere mangler, skal køber straks skriftligt underrette sælger herom.

§ 8 Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller dennes ansatte. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav mod køber pga. en produktskade, skal køber straks underrette sælger herom.

§ 9 Force majeure

Følgende omstændigheder hos sælger medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld.
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælger ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre denne mangel kunne forudses af sælger, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af sælger.
Det påhviler sælger, såfremt denne ønsker at påberåbe sig ansvarsfrihedsgrund som nævnt i denne §, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber om denne grund.
Uanset, hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt i denne §.

§ 10 Tvister

Alle tvister vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret.
Alle retssager skal anlægges ved sælgers eller købers værneting efter sælgers valg.

§ 11 Fortrydelsesret

For varer købt via nettet er der 14 dages fortrydelsesret. Varerne må returneres i det samme stand som modtaget. Dog ikke for vare der er specialfremstillet er kundes ønsker om træsort, størrelse mm.der ikke kan retuneres.

§ 12 Renter

Ved forsent betaling beregnes renter med 1.5% pr. påbegyndt måned.